تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان زندان از خدمات رفاهیشناسه محصول: 646554
موجود

تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان زندان از خدمات رفاهی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان زندان از خدمات رفاهی

تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان زندان از خدمات رفاهی

موضوعی با عنوان تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان زندان از خدمات رفاهی به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

خدمات رفاهی یا اموررفاهی مکمل عملیات استخدام است و نقش اساسی درنگهداری و ایجاد انگیزه در منابع انسانی سازمان دارد. سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز از این قاعده نه تنها مستثنی نیست، بلکه بدلیل شرایط خاص کاری بسیار تاثیرگذار می باشد. لذا با هدف شناخت وضعیت امور رفاهی کارکنان پژوهش حاظر به اجرا درآمد و علیرغم اینکه روش تحقیق توصیفی بوده، ولی بمنظور تبیین علمی از پدیده مورد بحث، از تئوری­های مربوط به حوزه­های مدیریت بهره برداری شد. ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جامعه آماری کارکنان زندان مرکزی بیرجند بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی با حجم نمونه معنادار انتخاب شدند.

سئوال اصلی در این پژوهش این بود که عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان از خدمات رفاهی چه می باشدو مهمتر از آن اینکه میزان رضایتمندی کارکنان از خدمات رفاهی ارائه شده به چه میزان است. از هر یک از متغیرها، تعاریف نظری و علمی ارائه و چگونگی اندازه گیری آن ­ها مشخص گردید. امور رفاهی در 5 مقوله معرفی و نظر کارکنان در این 5 مقوله مورد سنجش قرارگرفت. برخی ازنتایج بدست آمده عبارت است از:

 • بیشترین نارضایتی از وضعیت فعلی تعاونی مسکن اداره بود که به نظر اکثریت کارکنان تاثیر بسزایی درروحیه کاری دارد، شاید دغده های فعلی مسکن وبحث بالا بودن اجاره مسکن در این شهر دلیل این امر باشد و بیشترین رضایتمندی هم مربوط به سرویس رفت و برگشت کارکنان بود.
 • بیشترین تسهیلات مورد نیاز در شرایط کاری کارکنان زندان نیز سفرهای سیاحتی_زیارتی و سایر برنامه­های تفریحی بود که بعنوان مطلوب­ترین تسهیلات از سوی کارکنان معرفی شد.
 • نظرکارکنان درخصوص برنامه­های رفاهی دربخشهای مختلف کاری تفاوتی نداشت، یعنی ارتباط معنی داری بین مشاغل مختلف زندان و برنامه های مورد درخواست پیدا نشد.

ازنتایج بدست آمده می توان پی برد که رابطه ای معنادار بین امور رفاهی و شغل زندانبانی وجود دارد و توجه به امور رفاهی پرسنل در شغل زندانبانی بسیار حائز اهمیت بوده و باید بعنوان یک واحد مستقل در چارت سازمانی تعریف شود.


رابطه ي تيپ هاي شخصيتي (درونگرا و برونگرا) با خريد بيمه نامه ی جامع عمر و پس انداز در شهرستان نيشابورشناسه محصول: 646542
موجود

رابطه ي تيپ هاي شخصيتي (درونگرا و برونگرا) با خريد بيمه نامه ی جامع عمر و پس انداز در شهرستان نيشابور

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

رابطه ي تيپ هاي شخصيتي (درونگرا و برونگرا) با خريد بيمه نامه ی جامع عمر و پس انداز در شهرستان نيشابور

رابطه ي تيپ هاي شخصيتي (درونگرا و برونگرا) با خريد بيمه نامه ی جامع عمر و پس انداز در شهرستان نيشابور

پژوهشی با عنوان رابطه ي تيپ هاي شخصيتي (درونگرا و برونگرا) با خريد بيمه نامه­ ي جامع عمر و  پس انداز در شهرستان نيشابور با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

این تحقیق در پی دست یابی به اهداف زیر است

 • شناخت رابطه تیپ شخصیتی برون گرا با وضعیت خرید بیمه جامع عمر پس انداز
 • شناخت رابطه تیپ شخصیتی درون گرا با وضعیت خرید بیمه جامع عمر پس انداز
 • شناخت رابطه تیپ های شخصیتی با خرید بیمه جامع عمر و پس انداز با توجه به ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها
 • شناخت رابطه بین سبک اسنادی (درونی – بیرونی) با وضعیت خرید بیمه جامع عمر و پس انداز
 • شناخت رابطه بین سبک اسنادی (درونی – بیرونی) با وضعیت خرید بیمه جامع عمر و پس انداز با توجه به ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها
 • شناخت رابطه بین عزت نفس با وضعیت خرید یبمه جامع عمر پس انداز با توجه به ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها

روش اجرا:

این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که با هدف بررسی رابطه تیپ شناسی شخصیت درون گرا و برون گرا و همچنین سبک اسنادی راتر (درونی-برونی) و عزت نفس با بیمه عمر و پس انداز شروع شد که چهار شعبه بیمه ایران آسیا پاسارگاد و پارسیان به تصادفی ساده انتخاب گردید و پس از تکمیل پرسشنامه ها با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

           نتیجه گیری:

با انجام آزمون فرض های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که بین تیپ شخصیتی (درونی و بیرونی ) و عزت نفس و خرید بیمه جامع عمر و پس انداز در سطح 95 درصد رابطه معنا داری وجود دارد. از طرفی با در نظر گرفتن ویژگی های دموگرافیک همچون سن ، درآمد ، تحصیلات، شغل و جنسیت آزمودنی ها مشاهده کردیم که فقط بین شخصیتی درونی – بیرونی و خرید بیمه جامع عمر و پس انداز با لحاظ کردن شغل آزمودنی ها رابطه معنا داری در سطح 95 درصد وجود دارد.

 


بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانیشناسه محصول: 646545
موجود

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان در بین کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی انجام شده است. فرضيات پژوهش با در نظر گرفتن هفت ويژگي شخصيتی (کنترل   بیرونی ، روان رنجورخويي، وظيفه شناسي ، سازگاری ، تجربه پذيري ، ریسک پذیری و قدرت طلبی) و تعهد سازمانی  مورد بررسي قرار گرفتند . در اين پژوهش از روش توصيفي و از نوع همبستگي استفاده شد. با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت نظرات 400 نفر از کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی  به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و برای تحلیل داده ها گروه نمونه این پژوهش را تشکیل داده اند و از روش مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده گردید. داده های مورد نیاز این پژوهش شامل اطلاعاتی می باشد که از طریق دو پرسشنامه در زمینه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی  بر روی گروه نمونه حاصل گردیده است.

به منظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، از نرم افزارSMART PLS  وSPSS در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد این پژوهش دارای هفت فرضیه می باشد که وجود رابطه میان ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی را بیان می دارند. اطلاعات بدست آمده بوسیله پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با استفاده از ضریب همبستگی ، آزمون t ، واریانس استخراج شده(ave) ، ضريب همبستگي و آزمون معني‌داري آن، رگرسيون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد و يافته هاي تحقيق آشكار ساختند كه بين ابعاد هفت گانه شخصيت و تعهد سازماني کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .  برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای متغیر های مورد آزمون دارای مقادیر بالای 0.7 هم از نظر سازگاری درونی و هم پایایی مرکب بدست آمد که این خود نشاگر پایایی خوب پرسشنامه متغیر های مورد آ زمون می باشد. نتایج بدست آمده در سطح 0.05 P<  حاکی از آن است سازه ریسک پذیری با ارزش  2.39 T=   بیشترین ارتباط و سازه انعطاف پذیری با ارزش  1.99 T=   کمترین ارتباط را با تعهد سازمانی داراست.


ارائه مولفه های موثر جهت افزایش سطح رضایتمندی بیمه گذارانشناسه محصول: 646546
موجود

ارائه مولفه های موثر جهت افزایش سطح رضایتمندی بیمه گذاران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

ارائه مولفه های موثر جهت افزایش سطح رضایتمندی بیمه گذاران

ارائه مولفه های موثر جهت افزایش سطح رضایتمندی بیمه گذاران

پژوهشی با عنوان  ارائه مولفه های موثر جهت افزایش سطح رضایتمندی بیمه گذاران (بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی) با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

امروزه صنعت بیمه در کنار صنعت بانکداری به عنوان دو بازوی مهم و اصلی اقتصاد یک کشور محسوب می شود. در یک تقسیم بندی کلی بیمه به دو شاخه اصلی تقسم بندی می شود :

الف. بیمه های اجتماعی (اجباری) ب. بیمه های بازرگانی (اختیاری) . در رشته بیمه های بازرگانی، بیمه های مسئولیت را می توان به عنوان متنوعترین رشته بیمه ای محسوب کرد امروزه برای هر حرفه و شغل قانونی می توان بیمه مسئولیتی تعریف نمود . بیمه های مسئولیت کارفرمایان ساختمانی در قبال کارکنان با توجه به رشد و توسعه احداث ساختمان ها در دهه اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است.  در این تحقیق 4 فرضیه به شرح زیر که به نظر نگارده بیشترین تاثیر را در میزان رضایت را در میان بیمه گذاران این رشته داشته مطرح گردیده است:

 

 • ارتقای سطح دانش و آگاهی بیمه گذاران نسبت به شرایط بیمه نامه های مسئولیت ساختمانی باعث افزایش سطح رضایتمندی آنها می شود.
 • ارائه تسهیلات (تخفیفهای حق بیمه ای ، تقسیط حق بیمه ) بر میزان رضایت مندی بیمه گذاران تاثیر مستقیم دارد.
 • ارایه کیفیت خدمات (صدور بیمه نامه با پوششهای مناسب و پرداخت به موقع خسارت احتمالی ) بر میزان رضایت مندی بیمه گذاران تاثیر مستقیم دارد.
 • رفتار مناسب کارکنان شرکت بیمه باعث افزایش رضایتمندی بیمه گذاران می شود.

 

سپس با توجه به داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار لیزرل در فصل چهارم به این نتیجه رسیدیم که هر چهار فرضیه با احتمال 95 درصد مورد تائید قرار گرفته اند . که از میان آنها فرضیه سوم با ضریب همبستگی 57 درصد میان متغیر مستقل و متغیر وابسته بیشترین میزان همبستگی راداشته و و فرضیه اول با ضریب همبستگی 32 درصد میان متغیر مستقل و متغیر وابسته کمترین میزان همبستگی راداشته است .


شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریشناسه محصول: 646547
موجود

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون مشتریان برای سازمان­ها، مدیریت ارتباطات اثربخش و کارا با مشتریان به مسئله ای اساسی برای سازمان­ها و از جمله بانک­ها (بویژه با ورود بخش خصوصی) تبدیل گردیده است که با توجه به وضعیت موجود، ضعف در این زمینه باعث کاهش سهم بازار و سودآوری آن­ها خواهد شد. با توجه به این مسئله مدیریت ارتباط با مشتری می­تواند یک راه­کار مناسب باشد. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و مدیران بانک صادرات مشهد می­باشد که تعداد 200 نفر آن­ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس روش توصیفی و از نوع  پیمایشی می­باشد که به شناسایی و اولویت­بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانک­داری می­پردازد. این عوامل شامل حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری، افراد، فرهنگ، فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر، مدیریت دانش و سازماندهی می­باشند که میزان اهمیت هر یک از این عوامل در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانک­داری بیان می­گردد. نتایج تحقیق نشان می­دهد افراد سازمان بیش­ترین درجه اهمیت و فناوری اطلاعات  کم­ترین درجه اهمیت را دارا می باشند. نهایتاَ در این تحقیق اثبات می شود که مدل ارائه شده جهت خدمات بانکداری مناسب است بنابراین مورد توجه قرار دادن این عوامل بر اساس اولویت آن­ها و ایجاد زیر ساخت­ها و زمینه های لازم، موسسات ارائه دهنده خدمات مالی را در مدیریت ارتباط با مشتری موفق می گرداند.

 


جایگاه سلمان فارسی در عرفان اسلامیشناسه محصول: 646548
موجود

جایگاه سلمان فارسی در عرفان اسلامی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

جایگاه سلمان فارسی در عرفان اسلامی

جایگاه سلمان فارسی در عرفان اسلامی

پژوهشی با عنوان  جایگاه سلمان فارسی در عرفان اسلامی با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

در این پژوهش به بررسی خصوصیات و جایگاه عرفانی سلمان فارسی خواهیم پرداخت. این شخصیت ایرانی، اسلامی و بلکه جهانی، پس از پشت سر گذاشتن هفت وادی عرفانی و سلوک هفتگانه و استفاده از محضر بزرگان کلیسا در شهرهای شام، انطاکیه، موصل، نصیبین و عموریه و حجاز در نهایت در مدینه موفق به دیدار محبوب خود شد. و با بهره گیری مستمر از دانش بی پایان رسول الله(ص) و علی بن ابیطالب دیری نپایید که در میان انصار و مهاجرین، گوی سبقت را ربوده و به جایگاه والای خاندان نبوت نایل گردید. در تمام حالات وی از کودکی گرفته تا فرمانروایی مدائن، رایحه خوش عرفان آمیخته با حقیقت محمدیه و اسم اعظم به مشام می­رسد. از جمله خصوصیات عرفانی وی می توان: حق طلبی، محبت، جهاد، کفر ستیزی، سیاست و کشور داری، تسلیم و رضا، عبادت و عشق، هجرت از ظلمت بسوی نور، بی اعتنایی به دنیا، زهد و پارسایی، محدث بودن، و ثبات در سلوک نام برد. از وی به عنوان لقمان حکیم یاد شده است. سلمان و بلال و صهیب رومی، از مسلمانان غیر عربی هستند که مثلث معنوی را تشکیل می دهند که نهاد تواضع و تسلیم فرهنگ ها در برابر اسلام است. و بزرگانی چون محی الدین عربی، و سید حیدر آملی نه از جهاتی خود را مانند سلمان می­دانند و به جنبه هایی از زندگی و فضایل او به مثابه­ ی یکی از پیشوایان عرفانی توجه کرده اند.


بررسي ميزان تأثير عوامل بازاريابي داخلي در بهبود ارائه خدمت كاركنان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالیشناسه محصول: 646550
موجود

بررسي ميزان تأثير عوامل بازاريابي داخلي در بهبود ارائه خدمت كاركنان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 110000تومان

برچسب ها :

بررسي ميزان تأثير عوامل بازاريابي داخلي در بهبود ارائه خدمت كاركنان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی

بررسي ميزان تأثير عوامل بازاريابي داخلي در بهبود ارائه خدمت كاركنان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی

پژوهشی با عنوان بررسي ميزان تأثير عوامل بازاريابي داخلي در بهبود ارائه خدمت كاركنان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی به صورت کامل و با فرمت ورد

چکیده:

چکیده :

1-هدف پژوهش ( حداكثر دو خط ) : بررسی میزان تاثیر عوامل بازار یابی داخلی و اولویت بندی آنها در بهبود ارائه خدمت به مشتریان در سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی بوده تا بر اساس آن بتوان با ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت رفع مشکلات مشتریان داخلی ( کارکنان ) گامهای اساسی برداشت .

 • روش نمونه گيري افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غيره ( حد اكثر دو خط ):نمونه­ گیری بصورت تصادفی سیستماتیک و شامل کلیه کارکنان شاغل درسازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی با حجم نمونه 445 نفر می­باشد

.3-روش پژوهش ( حداكثر دو خط ) :

روش پژوهش روشهای توصیفی از نوع پیمایشی و استقراء نا کامل و میدانی است.

4- ابزار اندازه گيري ( حد اكثر دو خط ) :برای اندازه­گیری متغییر های مستقل و وابسته از پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت و برای جمع آوری برخی اطلاعات از مصاحبه استفاده شده است .

5- طرح پژوهش ( حداكثر دو خط ) :این پژوهش با عنوان بررسي ميزان تأثير عوامل بازاريابي داخلي در بهبود ارائه خدمت به کارکنان سازمان تامین اجتماعی   میباشد و فرضیه های آن با استفاده از آزمون چی­دو کارل پیرسن ، ملاک آنتروپی و آزمون مقایسه نسبتها مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است .

6- نتيجه كلي ( حداكثر سه خط ) :با توجه به نتایج به دست آمده از نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش در بعد عوامل بازار یابی داخلی، عوامل محیطی ، عوامل ابزار وتجهیزات مورد نیاز، تجربه و تحصیلات ، عوامل انگیزش غیر مادی وعوامل انگیزش مادی  به ترتیب رتبه­های اول تا پنجم را در بهبود ارائه خدمت کسب نمودند .

بررسی وضعیت سیستم ارتباط با مشتری در پست بانک شهرستان مشهد و مطالعه امکان سنجی استقرار CRM در این بانکشناسه محصول: 646533
موجود

بررسی وضعیت سیستم ارتباط با مشتری در پست بانک شهرستان مشهد و مطالعه امکان سنجی استقرار CRM در این بانک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

بررسی وضعیت سیستم ارتباط با مشتری در پست بانک شهرستان مشهد و مطالعه امکان سنجی استقرار CRM در این بانک

بررسی وضعیت سیستم ارتباط با مشتری در پست بانک شهرستان مشهد و مطالعه امکان سنجی استقرار CRM در این بانک

پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت سیستم ارتباط با مشتری در پست بانک شهرستان مشهد و مطالعه امکان سنجی استقرار CRM در این بانک به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

در حالی که با رقابتی­تر شدن و فراهم آمدن گزینه­های متعدد برای مشتریان در بازارها سازمان­ها بیش از پیش سعی در حفظ مشتریان موجود خود دارند، رویکردی چون مدیریت ارتباط با مشتری می­تواند به عنوان راه­حلی نهایی تلقی گردد. هرچند نتایج مطالعات متعدد نشان می­دهد که بسیاری از پروژه­های بکارگیری نظام مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان­ها با شکست مواجه گردیده است و به جای ایجاد منفعت تنها هزینه­ هایی سنگین را به این سازمان­ها تحمیل کرده است. بررسی میزان آمادگی سازمان­ها برای استقرار و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری پیش از فرایند پیاده­سازی آن می­تواند یک راه حل عملیاتی برای کاهش ریسک شکست آن باشد. مطالعه حاضر با استفاده از مدل آمادگی سازمانی آکر و مودامبی به بررسی وضعیت موجود و میزان آمادگی پست بانک مشهد برای پیاده­سازی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری از منظر مدیران و کارکنان این سازمان پرداخته است. در این راستا نظرات 53 نفر از مدیران و کارکنان پست بانک مشهد گردآوری شد و از نرم­افزار SPSS نسخه­ی 16و روش­های آماری آزمون اختلاف میانگین دو گروه، آزمون میانگین، آزمون فریدمن و تحلیل همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیران در قیاس با کارکنان عادی، وضعیت بانک را برای بکارگیری رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری مطلوب­تر ارزیابی کرده­اند. همچنین در میان 9 متغیر مدل آکر و مودامبی، پست بانک مشهد بیشترین میزان آمادگی را در زمینه استراتژی و بعد از آن ظرفیت­ها و امکانات فن­آوری اطلاعات داراست، در حالی که متغیرهای مدیریت دانش، ارتباط با ذینفعان سازمان و همچنین ساختار سازمانی مهمترین ضعف­های این سازمان در این راستا محسوب می­شوند.


ارزیابی شاخصهای کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان بانک اقتصاد نوین شعبه سبزوار بر اساس مدل سرو کوالشناسه محصول: 646534
موجود

ارزیابی شاخصهای کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان بانک اقتصاد نوین شعبه سبزوار بر اساس مدل سرو کوال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

ارزیابی شاخصهای کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان بانک اقتصاد نوین شعبه سبزوار بر اساس مدل سرو کوال

ارزیابی شاخصهای کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان بانک اقتصاد نوین شعبه سبزوار بر اساس مدل سرو کوال

پژوهشی با عنوان ارزیابی شاخصهای کیفی  خدمات ارائه شده به مشتریان بانک اقتصاد نوین شعبه سبزوار بر اساس مدل سرو کوال با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

مدیریت کیفیت خدمات به دلیل ویژگیهای متمایز خدمت چالشی اساسی برای موسسات ارائه دهنده خدمات از جمله بانکها به شمار می آید.چرا که سرمایه گذاریهای سنگین و حجم بالای فعالیتهای بازاریابی تحت تاثیر کیفیت پایین خدمات می توانند اثر بخشی خود را از دست بدهند .به منظور آگاهی از میزان رضایت مشتریان و مراجعه کنندگان به شعب بانک اقتصاد نوین در راستای بهبود شرایط موجودو ارتقائ سطح شاخصهای کیفی در این زمینه نیاز است تا مطالعاتی تحت عنوان ارزیابی شاخصهای کیفی خدمات به صورت علمی و جامع صورت پذیرد.

در این پژوهش سطح شاخصهای کیفی خدمات ارائه شده و تعیین میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به شعب بانک اقتصاد نوین با بیانی علمی و به منظور بهبود و ارتقائ کیفی خدمات ارزیابی شده است.

 پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق  از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی است و جامعه آماری در  این تحقیق  مشتریان بانک اقتصاد نوین در سطح استان خراسان رضوی  در طول اسفند ماه 1389 تا مرداد ماه سال 1390 میباشد.روش نمونه گیری به صورت طبقه ای و تصادفی بوده و حجم نمونه با در نظر گرفتن خطای 5% وسطح اطمینان 95% - 217 نفر محاسبه گردید.  اطلاعات مورد نظر به وسیله پرسشنامه استاندارد سرو کوال تکمیل گردید.سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری  SPSS تجزیه و تحلیل و در نهایت شاخصهای کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 نتایج تحلیلهای صورت گرفته به وسیله آزمون تی نشان داد که رضایت مراجعین از تمامی پنج شاخص کیفی بررسی شده(عوامل محسوس ، پاسخگویی ، همدلی ، تضمین ، قابلیت اعتماد) بالاتر از میانگین فرضی یعنی عدد 3 میباشد. همچنین نتیجه تحلیل صورت گرفته به وسیله آزمون فرید من نشان داد که رضایت مراجعین ازمولفه  تضمین یا تعهد با امتیاز3.71 نسبت به سایر ابعاد الگوی کیفیت خدمات بیشتر می باشد و رتبه اول را به خود اختصاص داده است.همچنین ابعاد عوامل محسوس و قابلیت اعتماد هر کدام به ترتیب با امتیاز3.49و 3.32 در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند.و همچنین کمترین میزان رضایت متعلق به شاخصهای پاسخگویی و همدلی هرکدام به ترتیب با امتیازهای 2.39 و 2.10 در میان مولفه های مذکور در شعب بانک بوده است.

 


بررسی تاثیر سیستمهای ارائه خدمات الکترونیکی(SDS) بانک ملی ایران بر بهبود رضایتمندی مشتریانشناسه محصول: 646535
موجود

بررسی تاثیر سیستمهای ارائه خدمات الکترونیکی(SDS) بانک ملی ایران بر بهبود رضایتمندی مشتریان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

بررسی تاثیر سیستمهای ارائه خدمات الکترونیکی(SDS) بانک ملی ایران بر بهبود رضایتمندی مشتریان

بررسی تاثیر سیستمهای ارائه خدمات الکترونیکی(SDS) بانک ملی ایران بر بهبود رضایتمندی مشتریان

پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر سیستمهای ارائه خدمات الکترونیکی(SDS) بانک ملی ایران بر بهبود رضایتمندی مشتریان به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

 امروزه بانکداری الکترونیکی نقش بسیار مهمی در صنعت بانکداری ایفا می­کند و این مهم در حوزه ادبیات بانکداری، اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چالشهای  پیش روی صنعت بانکداری منجر شده که بانکها به استفاده از بانکداری الکترونیکی روی آورند و با ارائه خدمات و محصولات خود از طریق آن،  تلاش می­کنند نیازهای مشتریان خود را درک کرده و هر روز بهتر و بیشتر به کیفیت خدمات خود از طریق بانکداری الکترونیکی بیافزایند. با عنایت به وجود نگرانی­های زیاد در مورد اثرات احتمالی بانکداری الکترونیکی بر رفتار مشتریان، این تحقیق سعی بر آن دارد تا با بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات اینترنتی بانک ملی به غنی سازی ارائه آن کمک نماید.

     هدف این تحقیق آزمون و بررسی رضایتمندی مشتریان بانک ملی ایران در شهر اصفهان نسبت به خدمات اینترنتی ارائه شده توسط این بانک بر حسب مدل رضایتمندی کاربران نهاییمی­باشد. علاوه بر این، این تحقیق تلاش دارد تا رابطه میان رضایتمندی و متغیرهای فردی مانند اثر متغیرهای زمینه­ای (جمعیت   شناختی)را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش بررسی به مشتریان بانک ملی محدود شده و مشتریان بانکهای دیگر مورد مطالعه قرار نگرفته­اند.

روش پژوهش بر اساس هدف از آنجایی که این تحقیق قصد توسعه دانش کاربردی در خصوص رضایتمندی کاربران نهایی از خدمات بانکداری الکترونیکی را دارد نوع کاربردی است. براساس نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق از نوع پیمایشی است چرا که علاوه بر توصیف داده ها و تعیین رابطه بین آنها، جمع آوری داده ها درباره یک یا چند صفت از طریق نمونه­گیری از جامعه انجام می­شود. روش پژوهش علاوه بر پیمایشی بودن از نوع  همبستگی نیز می­باشد. برای بررسی فرضیات از آزمونهای مرتبط آماری و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد:

1- هیچ ارتباط منطقی بین عوامل جمعیتی همچون سن، جنس، سطح تحصیلات با رضایتمندی مشتریان وجود ندارد.

2- بین عوامل ارائه شده در مدل مفهومی تحقیق با رضایتمندی مشتریان ارتباط وجود داشته و این عوامل بر رضایتمندی مشتریان تاثیر به سزائی دارند.


 

بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت استان گلستانشناسه محصول: 646527
موجود

بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت استان گلستان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت استان گلستان

بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت استان گلستان

پژوهشی با عنوان  بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت استان گلستان به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

امروزه عدم امنیت و اعتماد مهمترین و اصلی ترین نگرانی کاربران بانکداري الکترونیکی می باشد. براي کاربران بانکداري الکترونیک که به شبکه اینترنت وصل می شوند تا از خدمات این نوع بانکداري استفاده کنند، اعتماد از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. اعتماد نیز در صورتی بوجود می آید که شخصی باور کند که طرف مقابل وي براي او علاوه بر سودمندي، شاخصهاي مفیدي نیز به همراه دارد. از این رو هدف از اجراي پژوهش حاضر، بررسی رابطه اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک در مشتریان بانک ملت استان گلستان بوده است. بر اين اساس ضمن مروري جامع بر متون موضوعي مربوط،  به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات از ابزار پرسشنامه، با ضريب پايايي 93% استفاده شده است. در اين تحقيق جامعه آماري 5565 نفر از مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملت بوده و نمونه آماري با توجه به محدوديتهاي خاص جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات 302 نفر بوده است. با توجه به مدل مفهومی و آزمونهاي آماري مورد استفاده، كه به وسيله نرم‌افزار SPSS اجرا و محاسبه شده‌ است.  نتایج این تحقيق عبارتند از: رابطه مثبت و معناداری میان متغیر وابسته اعتماد و متغیرهای مستقل سودمندي ادراك شده، نیت، نگرش مشتريان، سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی توسط مشتريان بانک ملت وجود دارد. 


بررسی عوامل موثر در تمایل مصرف کنندگان به خرید مواد غذاییشناسه محصول: 646528
موجود

بررسی عوامل موثر در تمایل مصرف کنندگان به خرید مواد غذایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

بررسی عوامل موثر در تمایل مصرف کنندگان به خرید مواد غذایی

بررسی عوامل موثر در تمایل مصرف کنندگان به خرید مواد غذایی

پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر در تمایل مصرف کنندگان به خرید مواد غذایی به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

دراين مقاله سعي شده است كه عوامل مؤثر بردرگيري با محصولات غذايي مورد بررسي قرار گيرد.

عوامل مؤثر برخريد محصولات غذايي (از قبيل : طعم ،قيمت ، مغذي بودن ، سهولت تهيه ، نام تجاري ،تبليغات ودسترسي آسان ) نيز بررسي مي شود . هدف : تعيين عواملي است كه بر در گيري با محصولات غذايي تأثير مي گذارند وآماده كردن ليستي از مصرف كنندگاني كه با محصولات غذايي درگير هستند و يا اصلا درگير نيستند . اين پژوهش بر اساس مدل دريچوتيس وهمكارانش (2007) انجام شد ، كه البته با تحليل عاملي اكتشافي ، عوامل تبليغات و دسترسي آسان به عوامل موثر بر جنبه هاي خاص درگيري افزوده شده است . روش تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي است و داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد شده اي كه دريچوتيس و همكارانش در سال 2007 در آتن (يونان ) مورد استفاده قرار دارند ، پس از بومي شدن و تست روايي و پاياني ، از سوپرماركتهاي شمال شهر مشهد جمع آوري شد . داده ها با استفاده از نرم افزارهاي spss و8/5   Lisrel تحليل شد . با اين تجزيه تحليل مشخص شد كه وقتي يك متغير تغيير مي كند چقدر سطح درگيري تحت تاثير قرار مي گيرد . به عبارتي اين تحقيق نشان داد كه مصرف كنندگان جوان ، با تحصيلات و درآمد بالا كه رفتار استفاده از برچسب تغذيه اي را دارند ، احتمالاً درگيري كمي با محصولات غذايي دارند ولي براي مصرف كنندگان كه در گيري زيادي با محصولات غذايي دارند ويژگي هاي چندان مشخصي را نمي توان بيان نمود .


تأثیر افزایش سرمایه در افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی استان خراسان رضویشناسه محصول: 646529
موجود

تأثیر افزایش سرمایه در افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

تأثیر افزایش سرمایه در افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی

تأثیر افزایش سرمایه در افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی

پژوهشی با عنوان تأثیر افزایش سرمایه در افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه میان موجودی سرمایه در گروه های صنعتی استان خراسان رضوی بر افزایش بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید در دوره 1386-1382 می باشد. به این منظور ابتدا  به بررسی ادبیات موضوع موجود در زمینه بهره وری، اهمیت بهره وری، سابقه بهره وری در آسیا پرداخته خواهد شد. سپس به طور خلاصه تاریخچه صنعت در استان خراسان رضوی از ابعاد مختلف بررسی خواهد شد. در ادامه پس از تخمین موجودی سرمایه به تفکیک گروه های صنعتی مورد بحث در بالا به کمک برآورد یک مدل مناسب، فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل اقتصاد سنجی به شکل تابع کاب- داگلاس و داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده  نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین افزایش موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار و نیز بین افزایش موجودی سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید در دوره مورد مطالعه وجود داشته است. بنابراین فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.


شناسایی عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایرانشناسه محصول: 646530
موجود

شناسایی عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

شناسایی عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایران

شناسایی عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایران

پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایران به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

تا کنون پژوهشهای گوناگونی در حوزه صادرات کالاهای خاص انجام گرفته است اما پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که در زمینه متغیرهای تأثیر گذار در افزایش صادرات در ایران انجام گرفته است. هدف این پژوهش بررسی متغیرهای تأثیر گذار در صادرات است.

در این تحقیق تلاش شده عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایران تحت مدلی بررسی گردد. عوامل اصلی این تحقیق عبارتند از:

عامل فردی (تحصیلات، تجربه، دانش صادراتی، روابط عمومی) عامل اقتصادی (بازارهای صادراتی، یارانه های دولتی، قیمت گذاری صادراتی، بازاریابی صادراتی) عامل محیطی (قوانین و مقررات، فرهنگ، تکنولوژی، ارتباطات غیر رسمی، عوامل سیاسی) عامل جانبی محصول (طراحی و بسته بندی، کیفیت محصولات، ضمانت و خدمات پس از فروش، کانال های توزیع، برند محصولات).

این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده از بین صادرکنندگان در سطح کشور در بازه زمانی ديماه 1388 تا اواخر شهریور ماه 1389 (حدود نه ماه) و از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری و توسط نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل تحلیل گردید و روش آن نیز تحقیق هبستگی با ماهیت کاربردی می باشد.

تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر بر افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب عامل محیطی محصول به ترتیب متغیرهای (قوانین و مقررات، فرهنگ، ارتباطات خاص، تکنولوژی، عوامل سیاسی) عامل جانبی محصول به ترتیب متغیرهای (ضمانت و خدمات پس از فروش، کانال های توزیع، کیفیت محصول، برند، طراحی و بسته بندی) عامل فردی به ترتیب متغیرهای (روابط عمومی، دانش صادراتی، تحصیلات، تجربه کاری) عامل اقتصادی به ترتیب متغیرهای (بازاریابی صادراتی، یارانه های دولتی، قیمت گذاری صادراتی، بازارهای صادراتی) تأثیر گذارند.

 


ارزيابي کيفيت خدمات الکترونيک در شرکت ايرانسل (MTN)از ديدگاه کاربران در مشهدشناسه محصول: 646531
موجود

ارزيابي کيفيت خدمات الکترونيک در شرکت ايرانسل (MTN)از ديدگاه کاربران در مشهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 120000تومان

برچسب ها :

ارزيابي کيفيت خدمات الکترونيک در شرکت ايرانسل (MTN)از ديدگاه کاربران در مشهد

ارزيابي کيفيت خدمات الکترونيک در شرکت ايرانسل (MTN)از ديدگاه کاربران در مشهد

پژوهشی با عنوان ارزيابي کيفيت خدمات الکترونيک در شرکت ايرانسل  (MTN)از ديدگاه کاربران در مشهد با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

اين پژوهش با هدف ارزيابي کيفيت خدمات الکترونيک و با استفاده از مدل اي­کوال صورت گرفته است. در اين تحقيق، سئوال اصلي که پيش روي محقق قرار دارد اين است که: آيا شهرونداني که از خدمات الکترونيک شرکت ايرانسل استفاده مي­کنند از كيفيت ارائه اين خدمات رضايت دارند؟ طبق اين مدل، رضايت از کيفيت خدمات الکترونيک به رضايت از قابليت استفاده، رضايت از کيفيت اطلاعات و رضايت از تعامل خدمات الکترونيک بستگي دارد. در بررسي ادبيات نظري موضوع، نظريات و مدلهاي مختلف در زمينه ارزيابي کيفيت خدمات الکترونيک را بررسي و تحليل کرديم و در پايان اين بخش نتيجه گرفتيم که: ما هنوز معيارهاي خوبي براي خدمات الکترونيک يا توافقي درباره آنچه که مي­بايستي بسنجيم نداريم. حتي اگر فرض کنيم که مطالعات زيادي وجود دارد که مدلها، چارچوبها و ابزارهاي جديدي را براي جمع­آوري داده­ها در زمينه کيفيت وب بوجود آورده­اند، باز هم مطالعات بسيارکمي وجود دارند که واقعاً معتبر بوده و مناسب بسترهاي متفاوت باشند.

   روش تحقيق در اين پژوهش، روش توصيفي از نوع پيمايشي است و نوع تحقيق حاضر کاربردي است. جامعه­آماري تحقيق، شامل «کليه شهرونداني که حداقل يک مرتبه شخصاً  به وب سايت شرکت ايرانسل مراجعه کرده باشند» و با استفاده از روش نمونه­گيري هدف­دار از نوع قضاوتي، نمونه­اي متشکل از 220 نفر از کاربران وب سايت ايرانسل مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق از آمار توصيفي براي تحليل توصيفي داده­ها و براي آزمون فرضيه­هاي تحقيق از آزمون T-Test استفاده شده است. هر سه فرضيه اين پژوهش که به بررسي رضايتمندي کاربران از قابليت استفاده، کيفيت اطلاعات و تعامل خدمات الکترونيک شرکت ايرانسل مي­پردازد از طريق آزمون T-Test مورد آزمون قرار گرفته و تأييد شدند.

   يافته­هاي اين تحقيق نشان داد که مدل اي­کوال مدل مناسبي براي شرح رضايت کاربران از خدمات الکترونيک است و در واقع رضايت کاربران از کيفيت خدمات الکترونيک با رضايت آنها از قابليت استفاده، کيفيت اطلاعات و تعامل خدمات الکترونيک رابطه مستقيم دارد.


شناسايي و درجه‌بندي عوامل كيفيت خدمات مالي با استفاده از منطق فازيشناسه محصول: 645994
موجود

شناسايي و درجه‌بندي عوامل كيفيت خدمات مالي با استفاده از منطق فازي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 110000تومان

برچسب ها :

شناسايي و درجه‌بندي عوامل كيفيت خدمات مالي با استفاده از منطق فازي

شناسايي و درجه‌بندي عوامل كيفيت خدمات مالي با استفاده از منطق فازي

پژوهشی با عنوان شناسايي و درجه‌بندي عوامل كيفيت خدمات مالي با استفاده از منطق فازي به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

همراستا کردن خدمات ارایه شده به مشتریان با نیازهای واقعی آنها را می توان کلید موفقیت در تجارت دانست. رشد سریع در ارایه خدمات مطلوب به مشتریان به یک اصل در بازار رقابتی موسسات مالی به ویژه بانک ها تبدیل شده است.  بنابراین باید نیازهای اصلی و اساسی مشتریان به طور دقیق شناسایی شوند تا بتوان به آنها خدمت با کیفیت عرضه کرد که ارایه خدمات مناسب به مشتریان آنها را راضی می‌کند.

دربیشتر مدل های کیفیت خدمات کمتر به  میزان اهمیت عوامل کیفیت توجه شده است و همین امر باعث گردیده است در تمام سنجش های که برای بررسی رضایت مندی از کیفیت خدمات مورد استفاده قرار می‏گیرد این امر نادیده گرفته شود و بدون توجه به میزان اهمیت عوامل، صرفاً  میزان رضایتمندی مشتریان اندازه گیری می‌شود.

همچنین با گسترش بی سابقه بانکداری اسلامی در جهان باید نیازهای آن دسته از مشتریان که از این نوع از خدمات بانکی استفاده می کنند به طور کامل شناخته شود و مدیران باید به این بخش بزرگ در بازارهای مالی نگاه ویژه ای داشته باشند تا از فرصت بوجود آمده در این بخش از خدمات بانکی به بهترین شکل استفاده کنند.

هدف این پژوهش در ابتدا اینست که عوامل کیفیت خدمات در بانک ها و همچنین در خدمات الکترونیک   با استفاده از مدل های مختلف کیفیت خدمات بررسی و شناسایی  شود و سپس این عوامل با  استفاده از  رهیافت فازی که در اینجا FUZZY TOPSIS یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است اولویت‏بندی گردد.


ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایرانشناسه محصول: 645995
موجود

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 110000تومان

برچسب ها :

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران

پژوهشی با عنوان ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

ريسك اعتباري ريسكي است كه بر اساس آن وام گيرنده قادر به بازپرداخت اصل و فرع بدهي طبق شرايط قرارداد نمي باشد. ريسك اعتباري يكي از مهمترين ريسك­هايي است كه يك مؤسسه مالي بايستي به آن توجه ويژه نشان داده و با اتخاذ روش­ها و سيستم­هاي نوين در جهت كاهش حداكثري اين ريسك­ها حركت نمايد. طي چند سال اخير اكثر بانك­هاي داخل كشور اقدام به تأسيس ادارات مديريت ريسك در سيستم­هاي خود نموده­اند كه بانك توسعه صادرات ايران نيز از اين مقوله مستثني نيست و مطالعه حاضر در راستاي مديريت، ارزيابي و كاهش ريسك اعتبارات اعطايي اين بانك انجام شده است. بدین ­منظور از اطلاعات مربوط به 806 مشتری حقوقی تسهیلات گیرنده از بانک توسعه صادرات برای سال­های 1387 تا 1390 که دارای صورت­های مالی معتبر بوده­اند استفاده شده است. برآورد احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات، از طريق دسته بندي مشتريان اعتباري به دو گروه خوش­حساب و بد حساب و تبيين متغيرهاي مؤثر بر وضعیت خوش حسابي و بد حسابي مشتريان صورت می­گیرد. تجزیه تحلیل متغیرها با استفاده از سه روش نمره Z، رگرسیون لاجیت و شبکه عصبی و با کاربرد نرم­افزار SPSS انجام شده است. پس از برآورد مدل­ها مشخص شد که مدل شبکه عصبی با درصد پیش بینی 90.4% نسبت به دو مدل دیگر یعنی رگرسیون لاجیت با 89.6% و Z آلتمن با 83.2% بهتر قادر به طبقه بندی مشتریان بانک توسعه صادرات بوده است. توانایی هر سه مدل در پیش بینی طبقه عدم نکول نزدیک به هم می باشند، اما در پیش بینی طبقه نکول، کارایی مدل شبکه عصبی با 69.8% بالاتر از دو مدل لاجیت با 65.7% و Z آلتمن با 45.9% بوده است. همچنین نتایج نشان داد که نسبت‌های جریان نقدی آزاد و گردش دارایی­ها به صورت مشترک در هر سه مدل از اهمیت بالایی برخوردار هستند. نتایج مطالعه حاکی از هم­پوشانی بسیار زیاد دو مدل لاجیت و شبکه عصبی است، بدین ترتیب که نسبت‌های گردش دارایی­ها، جریان نقدی آزاد، بدهی، بازده دارایی­ها و نسبت پوشش بهره در هر دو مدل رگرسیون لاجیت و شبکه عصبی دارای اهمیت بالایی بودند. با توجه به اینکه نسبت بازده دارایی‌ها به عنوان مؤثرترین نسبت در ریسک اعتباری شناخته شد، لذا به مدیران بانکی پیشنهاد می­شود در تصمیم­گیری­های اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان، این نسبت را مورد توجه ویژه قرار دهند. همچنین با توجه به نزدیکی کارایی مدل­های لاجیت و شبکه عصبی و از طرف دیگر با توجه به قابلیت تعمیم نتایج و ضرایب بدست آمده از مدل لاجیت به نمونه­ های آتی، پیشنهاد می­گردد از روش رگرسیون لاجیت به­عنوان روش اصلی پیش­بینی ریسک اعتباری مشتریان استفاده شود.


بررسی رابطه ی بین بهره وری نیروی انسانی و عملکرد مالی شرکتهای توزیع نیروی برقشناسه محصول: 645996
موجود

بررسی رابطه ی بین بهره وری نیروی انسانی و عملکرد مالی شرکتهای توزیع نیروی برق

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 110000تومان

برچسب ها :

بررسی رابطه ی بین بهره وری نیروی انسانی و عملکرد مالی شرکتهای توزیع نیروی برق

بررسی رابطه ی بین بهره وری نیروی انسانی و عملکرد مالی شرکتهای توزیع نیروی برق

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی بین بهره وری نیروی انسانی و عملکرد مالی شرکتهای توزیع  نیروی برق

چکیده:

سرعت رشد صنایع و توسعه آن در دهه‌های اخیر حاکی از آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد نیمه صنعتی به صنعتی است. توجه به تولید و بهره ور بودن آن می‌تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند. از این رو به آشنایی سازمان‌ها با مفاهیم بهره وری و راه کار‌های افزایش آن تاکید می‌شود. بنابر این، می‌توان گفت درجه توسعه یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این رو بهره وری و افزایش مستمر آن در سازمان‌ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بدین ترتیب مشخص می‌شود که برای رشد و توسعه صنایع می‌بایست به بهره وری و افزایش مستمر آن در سازمان‌ها توجه و اهمیت بیشتری داده شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که توجه به بهره وری در سازمان‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی صورت گرفته و می‌گیرد. البته باتوجه به شرایط سازمان‌ها و سیاست‌های مدیریتی طبیعی است که به راه‌های مختلف و متناسب با وضعیت موجود می‌بایست اقدام کرد. روح فرهنگ بهبود بهره وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد.يكي از مهمترين اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وري آن است و با توجه به اينكه انسان در ايجاد بهره وري نقشي محوري دارد درخواستهاي او در سازمان اثري كليدي بجا مي گذارد. در این تحقیق بهره وری نیروی انسانی را به عنوان یکی از عوال موثر بر بازده شرکتهای توزیع نیروی برق را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم. در این تحقیق از اطلاعات مالی 11 شرکت بزرگ برق استفاده شده است. برای رسیدن به هدف تحقیق از  آزمون معنی داری  در رگرسیون چند گانه بوسیله نرم افزار   ‌ نگارش 17 استفاده شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که بین بهره وری نیروی انسانی و بازده دارایی ها رابطه ی معناداری وجود دارد.


بررسی تاثير عوامل فردي و جو سازماني بر رفتار مشتري مدار كاركنان خدماتيشناسه محصول: 645998
موجود

بررسی تاثير عوامل فردي و جو سازماني بر رفتار مشتري مدار كاركنان خدماتي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 110000تومان

برچسب ها :

بررسی تاثير عوامل فردي و جو سازماني بر رفتار مشتري مدار كاركنان خدماتي

بررسی تاثير عوامل فردي و جو سازماني بر رفتار مشتري مدار كاركنان خدماتي

پژوهشی باعنوان بررسی تاثير عوامل فردي و جو سازماني بر رفتار مشتري مدار كاركنان خدماتي با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

مشتري گرايي و رفتار مشتری مدارکارکنان از جمله عوامل مهمي هستند كه عملكرد و بقاي سازمان را در بازار تحت تاثير قرار مي دهند. از طرف ديگر رفتار مشتری مدارکارکنانتحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد. در یک دسته بندی ساده می توان این عوامل را به عوامل فردی و سازمانی تقسیم نمود. در این تحقیق به بررسی تاثير عوامل فردي و جو سازماني بر رفتار مشتري مدار كاركنان خدماتي (مورد مطالعه: كاركنان شركت بيمه آسيا در استان خراسان رضوي)پرداخته شده است.

اين تحقیق توصيفي - تحليلي بر روي 114نفر از کارکنان شركت بيمه آسيا در استان خراسان رضوی انجام شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. در اين تحقیق با استفاده از روش تحليل همبستگي و رگرسيون تعديل يافته، رابطه بين تعلق کارکنان، خودکارامدی و جو سازمانی بر رفتار مشتری مدار مورد آزمون قرار گرفته است.

 بر اساس نتايج آزمون فرضيه ها، تعلق کارکنان و جو سازمانی بر رفتار مشتری مدار تاثير مثبت و معناداري داشت اما اثر خودکارامدی بیمعنا بود. هم چنين خودکارامدی بر رابطه بین تعلق کارکنان و رفتار مشتری مدار و همچنین جو سازمانی و رفتار مشتری مدار اثر تعدیل گری مثبت و معناداری داشت. اما در مورد اثر تعديل گري تعلق کارکنان بر رابطه بين جو سازمانی و رفتار مشتری مدار، رابطه معناداري به دست نيامده است.


بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش برندهای خدماتیشناسه محصول: 645992
موجود

بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش برندهای خدماتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 115000تومان

برچسب ها :

بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش برندهای خدماتی

بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش برندهای خدماتی

پژوهشی با عنوان بررسی  تاثیر فرهنگ بر ارزش برندهای خدماتی به صورت ورد و پی دی اف

چکیده:

 در دنیای رقابتی امروز، برند ابزاری برای ترویج  افزایش ارزش محصولات و همچنین یکی از با ارزش­ترین دارایی­های شرکت می­باشد و فرهنگ نیز به عنوان منبعی است که می­تواند موقعیت رقابتی سازمان را بالا ببرد و شامل ارزش­ها، محصولات و نشانه­های اعضای سازمان و رفتارشان است و به طور کلی بیانگر شخصیت سازمان می­باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر فرهنگ بر اساس الگوی ارزش ویژه برند آکر(کیفیت ادراک شده، وفاداری برند، آگاهی برند، تداعی برند) ارزیابی شود. ابعاد فرهنگ در این تحقیق به دو دسته ابعاد اصلی شامل(درگيرشدن دركار، سازگاري، انطباق پذيري و رسالت) و ابعاد فرعی شامل(توانمندسازی، تيم‌سازي، توسعه قابليت‌ها، ارزشهاي بنيادين، توافق، هماهنگی و پیوستگی، ایجاد تغییر، مشتری‌گرایی، یادگیری سازمان، گرایش و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد، چشم انداز) می­باشند. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است. جامعه آماری، کارکنان بانک پاسارگاد در سطح استان خراسان می­باشد. تعداد 160 نمونه به روش نمونه­گیری ساده انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.  ابزار پژوهش در این تحقیق پرسشنامه بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید مجرب و صاحب نظر در حوزه بانکداری مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر 871/0 بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که نتایج بررسی تاثیر ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی بر روی ارزش برندهای خدماتی حاکی از تایید تاثیر دو متغیر انعطاف‌پذیری و رسالت و عدم تایید تاثیر دو متغیر سازگاری و درگیر شدن در کار بر ارزش برندهای خدماتی می‌باشد و توسعه برند و نقش آن در شرکت، کاملا مرتبط با فرهنگ سازمان می باشد.


1 2
logo-samandehi